สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพลพล   โพธิ์ยิ้ม
2. นายศุภกิตต์  เกตุตะมะ
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 94 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์
2. เด็กชายชนาธิป  สังข์ทอง
3. เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณ์ธร  โมทิม
2. นายณัฐพล  แย้มนุช
3. นายนรบดี  เหลี่ยมไทย
 
1. นายปฏิฬ   นาคทอง
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน