สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา   เมืองหลวง
2. เด็กหญิงพรทรัพย์   กลิ่นอำพร
3. เด็กหญิงพัชราภา   ประสาสัย
 
1. นางชนกานต์   กฤติธัญกช
2. นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนกฤษ์ณ  รอดสิน
2. นายปุณณโชค  ชัยรักษา
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวเบญจมาศ   ครีบผา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 70.66 เงิน 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
2. นายธนโชติ  อินทร์ชม
3. นางสาวศวิตา  เนียมแสง
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวปิยนุช  น้อยคง