สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณ์ธร  โมทิม
2. นายณัฐพล  แย้มนุช
3. นายนรบดี  เหลี่ยมไทย
 
1. นายปฏิฬ   นาคทอง
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 94 ทอง 4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ถาปาวงศ์
2. เด็กชายชนาธิป  สังข์ทอง
3. เด็กชายนิติพนธ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายพลพล   โพธิ์ยิ้ม
2. นายศุภกิตต์  เกตุตะมะ
 
1. นางประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นางอำพร  เขียวแก้ว
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายธนกฤษ์ณ  รอดสิน
2. นายปุณณโชค  ชัยรักษา
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวเบญจมาศ   ครีบผา
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 70.66 เงิน 6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แก้วบังเกิด
2. นายธนโชติ  อินทร์ชม
3. นางสาวศวิตา  เนียมแสง
 
1. นางชนกานต์  กฤติธัญกช
2. นางสาวปิยนุช  น้อยคง
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงนริศรา   เมืองหลวง
2. เด็กหญิงพรทรัพย์   กลิ่นอำพร
3. เด็กหญิงพัชราภา   ประสาสัย
 
1. นางชนกานต์   กฤติธัญกช
2. นางสาวธันยาภรณ์   ศรีโพธิ์
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
2. เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์
 
1. นายประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล
2. นายสุรพัศ  มะลิซ้อน
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 63.41 ทองแดง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ
2. เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 62.26 ทองแดง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยิ้มเปีย
2. เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 54.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายบวรรัฐ  ต้นประสงค์
2. นายภูรินทร์  บรรจง
3. นายวันชนะ  บูรณศักดิ์
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง