สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 54.3 เข้าร่วม 15 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายบวรรัฐ  ต้นประสงค์
2. นายภูรินทร์  บรรจง
3. นายวันชนะ  บูรณศักดิ์
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง