สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายกฤษณ์ธร  โมทิม
2. นายณัฐพล  แย้มนุช
3. นายนรบดี  เหลี่ยมไทย
 
1. นายปฏิฬ   นาคทอง
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน