สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
3 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา
2. เด็กหญิงศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
4 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐวดี  อำนวยวัฒนกุล
2. นางสาวปวินท์ทิตา  หวังบูรพาไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 80 ทอง 10 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายณรฐพล  มุ่งดี
2. นางสาวพณิชา  ประสาทเขตท์
3. นางสาวสิตานันท์  ก่ำพันธ์ดี
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนันท์นภัส  ดนุไทย
2. นางสาวปนัสยากร  พันธ์รัศมี
3. นางสาวอารียา  เตียววิไล
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวเมทินี  พันธุ
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 71.58 เงิน 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  คงทัด
2. เด็กหญิงวรณัน  มั่นคง
 
1. นางสาวมลฑิรา  ศรีศักดา
2. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 71.72 เงิน 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวรพล  ทัดเกษร
2. เด็กชายเตชิต  ธนสารวรเดช
 
1. นายสำเริง  บุญมี
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 78.3 เงิน 10 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชนิดา  สายนาค
2. นายธนาคิม  หนูนุรักษ์
3. นางสาวสิริมา  ประสิทธิ์ผล
 
1. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวธนดล  ม่วงแก้ว
2. นายวรท  เฉิดไธสง
3. นางสาววรรณภา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวนันทนัช  ปาจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
3. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธีรพงษ์  ดำดี
2. นางสาวพนาไพร  กาฬภักดี
3. นางสาวอรปรียา  แก้ววันทอง
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธรา  บังอร
2. นายวสุธร  คำมูล
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวฐิติรัตน์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญธรรมรักษา
 
1. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
14 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 68.67 ทองแดง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธนกฤต  นาเอก
2. นายรณกร  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
15 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 65.83 ทองแดง 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายทศพร  เสมาชัย
2. นางสาววดี  เสมาชัย
3. นายวัชรชัย  รถมณี
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
16 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ท้วมทวยหาญ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
17 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายธนพล  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวปิยาภรณ์  ขุนสังวาลย์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
18 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  หาญสันเทียะ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
19 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 78 เงิน 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมลักษณ์
2. นายณัฐชา  ช่างผาสุข
3. นางสาวพรประภา  โชติวัชรินทร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
20 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวยศวดี  สระทองจุติ
2. นายอธิปัญญ์  เทพทอง
3. นางสาวอนงนาฏ  เข็มเพชร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์