สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 50 เข้าร่วม 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวยศวดี  สระทองจุติ
2. นายอธิปัญญ์  เทพทอง
3. นางสาวอนงนาฏ  เข็มเพชร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์