สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนันท์นภัส  ดนุไทย
2. นางสาวปนัสยากร  พันธ์รัศมี
3. นางสาวอารียา  เตียววิไล
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวเมทินี  พันธุ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 71.58 เงิน 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงญาณภัทร  คงทัด
2. เด็กหญิงวรณัน  มั่นคง
 
1. นางสาวมลฑิรา  ศรีศักดา
2. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 71.72 เงิน 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวรพล  ทัดเกษร
2. เด็กชายเตชิต  ธนสารวรเดช
 
1. นายสำเริง  บุญมี
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 78.3 เงิน 10 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชนิดา  สายนาค
2. นายธนาคิม  หนูนุรักษ์
3. นางสาวสิริมา  ประสิทธิ์ผล
 
1. นายสุรัตน์  ชุ่มทอง
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 78 เงิน 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมลักษณ์
2. นายณัฐชา  ช่างผาสุข
3. นางสาวพรประภา  โชติวัชรินทร์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์