สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐวดี  อำนวยวัฒนกุล
2. นางสาวปวินท์ทิตา  หวังบูรพาไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข