สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา
2. เด็กหญิงศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธีรพงษ์  ดำดี
2. นางสาวพนาไพร  กาฬภักดี
3. นางสาวอรปรียา  แก้ววันทอง
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
 
4 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐวดี  อำนวยวัฒนกุล
2. นางสาวปวินท์ทิตา  หวังบูรพาไพบูลย์
 
1. นางสาวนิสา  จุลโพธิ์
2. นางสาวศุภจินต์  มีมุข
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวธนดล  ม่วงแก้ว
2. นายวรท  เฉิดไธสง
3. นางสาววรรณภา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวนันทนัช  ปาจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
3. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
6 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  หาญสันเทียะ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธรา  บังอร
2. นายวสุธร  คำมูล
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงอภิชญา  ท้วมทวยหาญ
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ลิศนิ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายธนพล  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวปิยาภรณ์  ขุนสังวาลย์
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวฐิติรัตน์  พิมพ์ทอง
2. นางสาวณัฐกานต์  เจริญธรรมรักษา
 
1. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 80 ทอง 10 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายณรฐพล  มุ่งดี
2. นางสาวพณิชา  ประสาทเขตท์
3. นางสาวสิตานันท์  ก่ำพันธ์ดี
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์