สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  พึ่งพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐิดา  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  หาญสันเทียะ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธรา  บังอร
2. นายวสุธร  คำมูล
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวธนดล  ม่วงแก้ว
2. นายวรท  เฉิดไธสง
3. นางสาววรรณภา  จำปาเงิน
 
1. นางสาวนันทนัช  ปาจิตร
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
3. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
4 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนันท์นภัส  ดนุไทย
2. นางสาวปนัสยากร  พันธ์รัศมี
3. นางสาวอารียา  เตียววิไล
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวเมทินี  พันธุ