สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวทชพร  สุขเจริญ
2. นายฤทธิไกร   ฮั่นสกุล
3. นายเสรีชัย  สิงห์กลม
 
1. นางกชพร  เรืองรอง
2. นางสาวศิริลักษณ์   เกิดวั่น
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 65.3 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายคเนศ  เดชอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล   ยิ้มน้อย
3. เด็กชายธนวรรษ  กาญจนารัตน์
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
2. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 78.7 เงิน 12 โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวรัตภรณ์  ชัยชนะ
2. นายสุริยาวุธ  คงดี
3. นางสาวอรยา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 74.75 เงิน 4 โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวชุติรัตน์   คงสา
2. นางสาวสุวลี  วิเชียร
3. นางสาวเมษา  เลื่อมใสสุข
 
1. นางสาวบุญเรือน  เพอบาน
2. นางสาวมนปริยา  ราชรักษ์
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายทินภัทร  ศฤงคาร
2. นายธันยธรณ์  คงตุก
3. นางสาวไพลิน  สุขสวัสดิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ชูช่วย
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง