สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 65.3 ทองแดง 5 โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายคเนศ  เดชอรุณ
2. เด็กชายณัฐพล   ยิ้มน้อย
3. เด็กชายธนวรรษ  กาญจนารัตน์
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
2. นายสุเมฆ  สุวรรณสาม