สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวทชพร  สุขเจริญ
2. นายฤทธิไกร   ฮั่นสกุล
3. นายเสรีชัย  สิงห์กลม
 
1. นางกชพร  เรืองรอง
2. นางสาวศิริลักษณ์   เกิดวั่น
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเวียงสระ 1. นายทินภัทร  ศฤงคาร
2. นายธันยธรณ์  คงตุก
3. นางสาวไพลิน  สุขสวัสดิ์
 
1. นางศิริลักษณ์  ชูช่วย
2. นางสาวอรสุมา  ขานทอง