สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 78.7 เงิน 12 โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวรัตภรณ์  ชัยชนะ
2. นายสุริยาวุธ  คงดี
3. นางสาวอรยา  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวณิชากร  เส้งสุย
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์น้อย
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 74.75 เงิน 4 โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวชุติรัตน์   คงสา
2. นางสาวสุวลี  วิเชียร
3. นางสาวเมษา  เลื่อมใสสุข
 
1. นางสาวบุญเรือน  เพอบาน
2. นางสาวมนปริยา  ราชรักษ์