สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. นางสาวทชพร  สุขเจริญ
2. นายฤทธิไกร   ฮั่นสกุล
3. นายเสรีชัย  สิงห์กลม
 
1. นางกชพร  เรืองรอง
2. นางสาวศิริลักษณ์   เกิดวั่น