สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. นายกีรกฤษฎิ์  จิรกิจรุ่งเรือง
2. นายตวัน   มงคลนาค
 
1. นางสาคร  ฐานธรรม
2. นางสาวอุษารัตน์  พุ่มไม้
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 66 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. เด็กชายธนกฤต  รุ่งรัตนกวิน
2. เด็กชายนภสินธุ์  ประถมวงษ์
3. เด็กชายมุขพล   ศรีผ่อง
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นางสาวอุษารัตน์  พุ่มไม้
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 66 ทองแดง 10 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. นายฉัฐภพ  สุริโยภาส
2. นายณัฐภัทร   พืชพูล
3. นายภานุพงษ์  ภาระเปลื้อง
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นางสาวอุษารัตน์  พุ่มไม้
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณภัทรชนม์   ทองคำ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   ทำสวน
3. เด็กชายอภิพัฒน์   ศิริวิจิตรกุล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค