สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 78 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี   1. นางสาวสุวนิตย์   บุญเพ็ง
 
2 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 76.25 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธีรภาพ   มั่งบุญ
2. เด็กชายอภิชิต  ชนะหาญ
3. เด็กชายอภิศักดิ์   หาญณรงค์
 
1. นางสาวนงลักษณ์   บุญล้อม
2. นายภูชิต   วิเชียรฉาย