สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคุณานนต์   กัดมั่น
2. เด็กชายจิรเมฆ   อนันตสุข
3. เด็กหญิงณัฐวิมล   ประวัติกูล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายภวิศ   มนต์ชัยสิงห์
2. เด็กชายสุชญา   สยามไชย
3. เด็กชายสุธี   สิทธิมาลัยรัตน์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายจิระพงษ์   จันทเลขา
2. นายชนกานต์   ทั้วสุภาพ
3. นายภวัต   นาคเจือทอง
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ   รัตนาคะ
2. นางสาวรินรดา   สระทองอ่อน
3. นางสาวเบญญาภา   สอนเนียม
 
1. นางสาววารินทร์   ศรีตะลาลัย
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. นายวรินกร  เข็มรัตน์
3. นายวรินทร  เคอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร  สะอาด
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทรธาดา
2. เด็กชายชวกร   กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา   ประสิทธิ์นราพันธุ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตเมธ   แก้วคงธรรพ์
2. นายก่อเกียรติ   คงทวี
3. นางสาวปาณิศา   งามระเบียบ
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นางสาวสวิชญา   โปธนารัตน์
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชัชณล   ภูพาดสี
2. นายพงศภัค   รติปัญญาพรกุล
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชวภณ   วชิรานิรมิต
2. นายดินธนารัฐ   จันทร์แสงศรี
3. นายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี