สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐฏี   วุฒิเกต
2. นางสาวภัทรลักษณ์   เขมวงค์
3. นายอิทธิกร   มุธุธรรมลักษณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายตุลยวัต   ภิบาลพักตร์
2. เด็กชายวัชรากร   แซ่เอี๊ยว
 
1. นายสมหมาย   ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   โพธิผล
2. เด็กชายณรงค์   เฮี้ยวสำราญ
3. เด็กชายพงศ์ธนา   จิตติยากูล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายนนทภัสร์   ทองคำ
2. นายภาษินันท์   วิทยวินิต
3. นายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี