สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกริชภู   สุทธิสรณ์
2. เด็กชายบุรินทร์  สร้างการนอก
3. เด็กชายปภพ   สุวรรณพรม
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายวรัท  สะอาด
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 94.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แน่นอุดร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ผันแปร
 
1. นายสมหมาย   ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์   ปราณี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชอบชน
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณภัทรชนม์   ทองคำ
2. เด็กชายปุญญพัฒน์   ทำสวน
3. เด็กชายอภิพัฒน์   ศิริวิจิตรกุล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค