สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 78 เงิน 4 โรงเรียนวารินชำราบ   1. นางเพ็ญจันทร์  กงเพชร
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 75.32 เงิน 5 โรงเรียนวารินชำราบ 1. เด็กชายพงศกร  ง่อนไถ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ฤทธิเดช
 
1. นายจักฤษณ์  สุรำไพ
2. นายทิศากร  ในจิตร
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายสุชานันท์  สาระพันธ์
2. นายสุรเดช  กองเงิน
3. นายอาชานนท์  สุขเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  ริ้วทอง
2. นายสำรอง  สิงทองทัศน์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 77.2 เงิน 8 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นายธีรวัฒน์   สลักลาย
2. นายมินธาดา  โลนงาม
3. นางสาวอพัชชา   ดวงดี
 
1. นางสมลักษณ์  มาตชัยเคน
2. นายสุระชัย  ชอบเสียง
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนวารินชำราบ 1. นางสาวชญานุช  ศรีคำ
2. นางสาวอรอนงค์  วรรณสุข
 
1. นางจงกลนี  อาษาสิงห์
2. นายประสิทธิ์  สายสุวรรณ