สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
3. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
4. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
1. นายสยาม  มากอุส่าห์
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 83 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง   1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
3 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 92 ทอง 8 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวทัณธิมา  กุลสิริเดโช
2. นายปรมินทร์  จินดาธรรม
3. นายพุฒิพงศ์  แก้วคำใส
 
1. นางสาวจุลจิฬา   จันทพงษ์
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 80.3 ทอง 8 โรงเรียนบางละมุง 1. นายพงศ์ภัทร  สังข์ทอง
2. นายพีระพงษ์  มั่งนิมิตร
3. นายอรรนพ  ใจทรัพย์
 
1. นางสาวจุลจิฬา   จันทพงษ์
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนุดม  คุ้มบุ่งค้า
2. นางสาวณัฐิดา  โพธิ์เกษม
3. นายปรเมษฐ์  สะรุโณ
 
1. นางสาวนิตยา  จันต๊ะตึง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
3. นางสาวเนตรชนก  วงศ์สุเทพ
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 81 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
2. นางสาวนริสรา  อนุสาสนะนันท์
3. นางสาวภัทชภรณ์   หาญพรม
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
2. นางสาวนงนภัส  พุ่มคง
3. นายอนันต์  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  เพชรดี
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 10 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนุดม  คุ้มบุ่งค้า
2. นายปรเมษฐ์  สะรุโณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นางสาวพิมพ์มาดา  นุ้ยห้วยแก้ว
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายทยากร  เข้มแข็ง
2. นายนพินทร์ชัย  ทองนาท
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายจิรวัฒน์  คันทะนาค
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. นายณฐวัฒน์  สุวรรณรินทร์
2. นายธเนศ  จอมพูล
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายวรศักดิ์  วินุราช
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 80.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายกิตติฑัช  ร่มโพธิ์
2. นายณัฐนันท์  แสงแก้ว
3. เด็กชายสุทธิภัทร  เจียรศิริสิน
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง