สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เสเล
2. เด็กชายธนพัฒน์  โม้หิน
3. เด็กชายพชระ  กำพร
 
1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายทวีชัย  โพธิ์ดี
2. นายศิวดิศ  เคนแสนโคตร
3. นางสาวไรซา  มิเนลลี
 
1. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนพงษ์  สมควร
2. นายภูศิลา  มะโน
3. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
 
1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 78 เงิน 5 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงปริชญา  สีรูปี
2. เด็กหญิงสุพร  ดีล้อม
3. เด็กหญิงสุภาพร  ประกอบธรรม
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายจิรวัฒน์  คันทะนาค
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 74 เงิน 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นายภควัต  เหล่าขาล
2. นายภาณุพงศ์  ณะอำภัย
3. นางสาวอาภัสรา  สุวรรณรักษ์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายวรศักดิ์  วินุราช
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายทรัพย์ทวี  ศรีสวัสดิ์
2. นายอัครพนธ์  ชัยโคตร
3. นางสาวอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง