สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
3. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
4. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
1. นายสยาม  มากอุส่าห์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายทวีชัย  โพธิ์ดี
2. นายศิวดิศ  เคนแสนโคตร
3. นางสาวไรซา  มิเนลลี
 
1. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนุดม  คุ้มบุ่งค้า
2. นางสาวณัฐิดา  โพธิ์เกษม
3. นายปรเมษฐ์  สะรุโณ
 
1. นางสาวนิตยา  จันต๊ะตึง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
3. นางสาวเนตรชนก  วงศ์สุเทพ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
2. นางสาวนงนภัส  พุ่มคง
3. นายอนันต์  รัตนพงษ์
 
1. นางสาวอนุธิดา  เพชรดี
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายทยากร  เข้มแข็ง
2. นายนพินทร์ชัย  ทองนาท
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายจิรวัฒน์  คันทะนาค
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางละมุง 1. นายทรัพย์ทวี  ศรีสวัสดิ์
2. นายอัครพนธ์  ชัยโคตร
3. นางสาวอารยา  สุวรรณรักษ์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง