สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายจิรพัฒน์  เสเล
2. เด็กชายธนพัฒน์  โม้หิน
3. เด็กชายพชระ  กำพร
 
1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวศศิธร  ค้าข้าว
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนพงษ์  สมควร
2. นายภูศิลา  มะโน
3. นายอภิสิทธิ์  ดีโคตร
 
1. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
2. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์