สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายPan  Hao
2. นางสาวนิธีรัตน์  ชูแข
3. นางสาวนิศาชล  ทีหอคำ
4. นายพายุ  กันลา
5. นางสาวอรพิน  ถกลพัฒนกุล
 
1. นายวันชัย  ทันสมัย
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 80 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1. นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์
 
3 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงธีริศรา  สนิทวรรณะ
2. เด็กหญิงนวกาญจน  ชาวสวนแก้ว
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  หีดขุนทด
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
 
4 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 95.67 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวธัญญ์ศยา  วัฒนธรวรศักดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  โหมดสง่า
3. นางสาวมณีรินทร์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จบศักดิ์สาย
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพิมพกาญจน์  ฐีฏภัทรมนตรี
2. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  หลอดกระโทก
3. เด็กหญิงสุจิรา  พลอยสำลี
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 81.05 ทอง 4 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวประภาวดี  แก้วเกตุ
2. นางสาวปัญญาพร  หิริโอ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลิ่นกาหลง
2. นายศิรสิทธิ์  บุญประกอบ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายจักรภัทร  สมิตานันท์
2. นางสาวปณิตา  สิงหาปัด
3. นางสาวพันพัสสา  วงค์จันลา
 
1. นางสาวกรพันธุ์  จงถาวรวุฒิ
2. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
3. นางสาวศศิลักษณ์  พิณพาทย์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายณัฎฐกิตติ์  สารโพคา
2. นายพันธวิศ  ทองทรัพย์
 
1. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภัช  ยมาภรณ์ดุสิต
2. เด็กชายอนุวัตร  ฮวดเจริญ
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายบุญฤทธิ์  ขึ้นทันตา
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายณฎฐธนธรรม  ฐีฏภัทรมนตรี
2. เด็กชายภัทรพล  รอดอุปการ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายธราดล   พลดงนอก
2. นายนันทภพ   บุญบุตร
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิรา  แก้วไกรแสง
2. นางสาวอินทิรา  อภัยภักดี
 
1. นางสาวบุษกร  สุภาผล
 
14 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดอนถวิล
2. เด็กชายภาคิน  อินทรวิเชียร
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ไชยสินธุ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
15 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  พรสม
2. นายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
3. นายอนุกูล  สุขวัฒนานุกิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์