สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 77 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1. นางสาววิมลตรา  ปานดวง
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 77.7 เงิน 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายภูรินท์  ใยบัว
2. นายยศพล  สีหามาตย์
3. นายเรืองวิทย์  เรืองรอด
 
1. นางสาวพิศมัย  นันเสนา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 77 เงิน 6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวณริศรา  ลามอ้น
2. นายถิรโชติ  ลังกากาศ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 74 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. เด็กชายตันติพันธิ์  อุ่นอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  นามพิไสย์
3. เด็กชายศรัณย์  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษกร  สุภาผล
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 72 เงิน 8 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐลักษณ์  ศรีมงคล
2. เด็กชายธนพล  ผลบุญ
3. เด็กชายนพรัตน์  วงศ์ชัยนาค
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 76 เงิน 6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ   วิชัยโย
2. นายนรวิชญ์   จันทงาม
3. นายภัทรกร   เจริญชลภูมิ
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  ดอนถวิล
2. เด็กชายธนพันธ์  งามเจริญ
3. เด็กชายวรพรต  อินทวงษ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์