สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลิ่นกาหลง
2. นายศิรสิทธิ์  บุญประกอบ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 81.05 ทอง 4 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวประภาวดี  แก้วเกตุ
2. นางสาวปัญญาพร  หิริโอ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายณัฎฐกิตติ์  สารโพคา
2. นายพันธวิศ  ทองทรัพย์
 
1. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายศุภัช  ยมาภรณ์ดุสิต
2. เด็กชายอนุวัตร  ฮวดเจริญ
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายบุญฤทธิ์  ขึ้นทันตา
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายธราดล   พลดงนอก
2. นายนันทภพ   บุญบุตร
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
6 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงธีริศรา  สนิทวรรณะ
2. เด็กหญิงนวกาญจน  ชาวสวนแก้ว
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  หีดขุนทด
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
 
7 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายPan  Hao
2. นางสาวนิธีรัตน์  ชูแข
3. นางสาวนิศาชล  ทีหอคำ
4. นายพายุ  กันลา
5. นางสาวอรพิน  ถกลพัฒนกุล
 
1. นายวันชัย  ทันสมัย
 
8 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 80 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1. นายเฉลิมเกียรติ  สมานพันธุ์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพิมพกาญจน์  ฐีฏภัทรมนตรี
2. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  หลอดกระโทก
3. เด็กหญิงสุจิรา  พลอยสำลี
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 80.2 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายจักรภัทร  สมิตานันท์
2. นางสาวปณิตา  สิงหาปัด
3. นางสาวพันพัสสา  วงค์จันลา
 
1. นางสาวกรพันธุ์  จงถาวรวุฒิ
2. นางสาวน้ำฝน  สิมาจารย์
3. นางสาวศศิลักษณ์  พิณพาทย์
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายณฎฐธนธรรม  ฐีฏภัทรมนตรี
2. เด็กชายภัทรพล  รอดอุปการ
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดอนถวิล
2. เด็กชายภาคิน  อินทรวิเชียร
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ไชยสินธุ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  พรสม
2. นายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
3. นายอนุกูล  สุขวัฒนานุกิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
14 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นางสาวจันทิรา  แก้วไกรแสง
2. นางสาวอินทิรา  อภัยภักดี
 
1. นางสาวบุษกร  สุภาผล
 
15 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 95.67 ทอง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวธัญญ์ศยา  วัฒนธรวรศักดิ์
2. นางสาวนวรัตน์  โหมดสง่า
3. นางสาวมณีรินทร์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  จบศักดิ์สาย
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
 
16 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 77.7 เงิน 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายภูรินท์  ใยบัว
2. นายยศพล  สีหามาตย์
3. นายเรืองวิทย์  เรืองรอด
 
1. นางสาวพิศมัย  นันเสนา
 
17 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 72 เงิน 8 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐลักษณ์  ศรีมงคล
2. เด็กชายธนพล  ผลบุญ
3. เด็กชายนพรัตน์  วงศ์ชัยนาค
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายอัศวิน  โสปันหริ
 
18 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 76 เงิน 6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายณัฐวุฒิ   วิชัยโย
2. นายนรวิชญ์   จันทงาม
3. นายภัทรกร   เจริญชลภูมิ
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
19 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 77 เงิน 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี   1. นางสาววิมลตรา  ปานดวง
 
20 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  ดอนถวิล
2. เด็กชายธนพันธ์  งามเจริญ
3. เด็กชายวรพรต  อินทวงษ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
21 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 77 เงิน 6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวณริศรา  ลามอ้น
2. นายถิรโชติ  ลังกากาศ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
2. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
 
22 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 74 เงิน 7 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. เด็กชายตันติพันธิ์  อุ่นอก
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  นามพิไสย์
3. เด็กชายศรัณย์  คชสิทธิ์
 
1. นางสาวบุษกร  สุภาผล
 
23 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัณฑิรา  วาหกกุล
2. นางสาวนัทธภัทร  ตรีพรหมเนตร
 
1. นายนิติธร  ฐิตวัฒนพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
24 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  นาคเขียว
2. นางสาวอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางสาวณัฐฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
25 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวปณิตา  ฉวิกขุนรัมย์
2. นางสาวปานวาด  รัตนพันโทวงษ์
3. นางสาวสิณียาภรณ์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
26 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายญาณภาพ  ทอนฮามแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  บุตรโต
 
1. นายทศพร  สร้างนานอก
2. นางสาวปรัชญอรรถ์  รอดรักษา
 
27 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายอดิเทพ  กุระพอง
2. นายอนุวัฒน์  จันทน
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
28 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกฤษฎากร  ชาบุญมา
2. นายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
3. นายอัมรินทร์  เนตรดี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
29 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 63.33 ทองแดง 24 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นายชนาทิด  โพธิแจ่ม
2. นายสหชัย  สำเภาเงิน
 
1. นายจำนงค์  ทองลอย
2. นายรัชวุฒิ  แจ้งมาก
 
30 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายฉัตรมงคล  อดทน
2. นางสาวปภัสรณ์  ฝ่ายบุตร
 
1. นางสาวนริศรา  ราญรอน
 
31 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายภูเบศร์  เนียมกูล
2. เด็กชายวีรภัทร  สินโน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญน้อย
 
1. นายศักดิ์รินทร์  ประเสริฐสังข์