สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงชัญญพิมพกาญจน์  ฐีฏภัทรมนตรี
2. เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  หลอดกระโทก
3. เด็กหญิงสุจิรา  พลอยสำลี
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  ดอนถวิล
2. เด็กชายภาคิน  อินทรวิเชียร
3. เด็กชายเฉลิมชัย  ไชยสินธุ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  พรสม
2. นายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
3. นายอนุกูล  สุขวัฒนานุกิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์