สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายPan  Hao
2. นางสาวนิธีรัตน์  ชูแข
3. นางสาวนิศาชล  ทีหอคำ
4. นายพายุ  กันลา
5. นางสาวอรพิน  ถกลพัฒนกุล
 
1. นายวันชัย  ทันสมัย
 
2 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กหญิงธีริศรา  สนิทวรรณะ
2. เด็กหญิงนวกาญจน  ชาวสวนแก้ว
3. เด็กชายปัณณวิชญ์  หีดขุนทด
 
1. นายณัฐวุฒิ  อรุณรัตน์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายกฤตเมธ  กลิ่นกาหลง
2. นายศิรสิทธิ์  บุญประกอบ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายธราดล   พลดงนอก
2. นายนันทภพ   บุญบุตร
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.1-3 71.42 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกิตติภพ  ดอนถวิล
2. เด็กชายธนพันธ์  งามเจริญ
3. เด็กชายวรพรต  อินทวงษ์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์