สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดเชียงใหม่

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

0

0

0

2

2

0

4

รายละเอียดผลการแข่งขัน