สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

1

0

4

1

2

0

7

รายละเอียดผลการแข่งขัน