สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดร้อยเอ็ด

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

1

0

1

3

3

0

0

6

รายละเอียดผลการแข่งขัน