สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดสกลนคร

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

1

0

1

2

1

1

0

4

รายละเอียดผลการแข่งขัน