สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดสุพรรณบุรี

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

3

1

5

12

5

2

1

20

รายละเอียดผลการแข่งขัน