ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 029
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 84.75 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 74.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 67.50 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 67.50 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน