ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 239
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
28  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
29  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
30  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
31  โรงเรียนนาน้อย 101
32  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
33  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
34  โรงเรียนน่านนคร 104
35  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
36  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
37  โรงเรียนน้ำผุด 224
38  โรงเรียนบางดีวิทยาคม 225
39  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
40  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
41  โรงเรียนบ้านจะตี 095
42  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
43  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
44  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
45  โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด. 075
46  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
47  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
48  โรงเรียนบ้านปางสา 088
49  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
50  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
51  โรงเรียนบ้านผาแล 174
52  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
53  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
54  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
55  โรงเรียนบ้านสันกลาง 218
56  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
57  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 222
58  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 233
59  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
60  โรงเรียนบ้านหลวง 125
61  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 221
62  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
63  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
64  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
65  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
66  โรงเรียนบ้านเมือง 044
67  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
68  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
69  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
70  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
71  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
72  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
73  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
74  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 220
75  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
76  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
77  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
78  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
79  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
80  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
81  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
82  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
83  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
84  โรงเรียนปอวิทยา 180
85  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 232
86  โรงเรียนปัว 160
87  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
88  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
89  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
90  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
91  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
92  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
93  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
94  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
95  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
96  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
97  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
98  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
99  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
100  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
101  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
102  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
103  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
104  โรงเรียนรัษฎา 240
105  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 226
106  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
107  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
108  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
109  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
110  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
111  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
112  โรงเรียนลองวิทยา 127
113  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
114  โรงเรียนวังวิเศษ 235
115  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
116  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
117  โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา 047
118  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
119  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
120  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 238
121  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 229
122  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 230
123  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
124  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
125  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
126  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
127  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
128  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
129  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
130  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
131  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
132  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 002
133  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
134  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
135  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
136  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
137  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
138  โรงเรียนสา 099
139  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
140  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
141  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 227
142  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
143  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
144  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 236
145  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
146  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
147  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
148  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 231
149  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
150  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
151  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 228
152  โรงเรียนห้วยยอด 139
153  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
154  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
155  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
156  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
157  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
158  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
159  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
160  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
161  โรงเรียนอินทร์บุรี 241
162  โรงเรียนอิสลาอีลียะห์มูลนิธิ 234
163  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
164  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
165  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
166  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
167  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
168  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
169  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
170  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
171  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
172  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
173  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
174  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
175  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
176  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
177  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 219
178  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
179  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
180  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
181  โรงเรียนเมืองแงง 108
182  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
183  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
184  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
185  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
186  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
187  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
188  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
189  โรงเรียนแก่งคอย 140
190  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
191  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
192  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
193  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
194  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
195  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
196  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
197  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
198  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
199  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
200  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
201  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
202  โรงเรียนในเตาพิทยาคม 223
203  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
204  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183
205  โรงเรียมาลีนุสรณ์ 237