ที่
ชื่อโรงเรียน
รหัสโรงเรียน
1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 073
2  โรงเรียนกันตังพิทยากร 008
3  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 197
4  โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 194
5  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 165
6  โรงเรียนขุนขวากพิทยา 172
7  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 184
8  โรงเรียนขุนยวมวิทยา 134
9  โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 198
10  โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม 062
11  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย pcr
12  โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด 048
13  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง 050
14  โรงเรียนซินจง 120
15  โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม 203
16  โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม 208
17  โรงเรียนดอยงามวิทยาคม 054
18  โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก 066
19  โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ 204
20  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 167
21  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บำรุงที่ ๘๗ 094
22  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ฯ 131
23  โรงเรียนทุ่งช้าง 113
24  โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 239
25  โรงเรียนท่าลี่วิทยา 157
26  โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 109
27  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 212
28  โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ ๑ 042
29  โรงเรียนนครวิทยาคม 052
30  โรงเรียนนันทบุรีวิทยา 118
31  โรงเรียนนาน้อย 101
32  โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม 102
33  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา 119
34  โรงเรียนน่านนคร 104
35  โรงเรียนน่านประชาอุทิศ 098
36  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 159
37  โรงเรียนน้ำผุด 224
38  โรงเรียนบางดีวิทยาคม 225
39  โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 189
40  โรงเรียนบ่อเกลือ 112
41  โรงเรียนบ้านจะตี 095
42  โรงเรียนบ้านจ้อง 085
43  โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา 148
44  โรงเรียนบ้านตาก "ประชาวิทยาคาร" 162
45  โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง 178
46  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 089
47  โรงเรียนบ้านปางสา 088
48  โรงเรียนบ้านป่าซาง (ซางดรุณานุสาสน์) 078
49  โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล 087
50  โรงเรียนบ้านผาแล 174
51  โรงเรียนบ้านพญาไพร 083
52  โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ 214
53  โรงเรียนบ้านศรีป่าแดง 080
54  โรงเรียนบ้านสันกลาง 218
55  โรงเรียนบ้านสันกอง 092
56  โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) 222
57  โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 233
58  โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" 143
59  โรงเรียนบ้านหลวง 125
60  โรงเรียนบ้านหินคอกควาย 221
61  โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ 169
62  โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน 084
63  โรงเรียนบ้านห้วยหาน 173
64  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 081
65  โรงเรียนบ้านเมือง 044
66  โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์ 176
67  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 041
68  โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม 064
69  โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา 164
70  โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง 179
71  โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) bmk
72  โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) 210
73  โรงเรียนบ้านแม่ลากเนินทอง 220
74  โรงเรียนบ้านแม่หม้อ 093
75  โรงเรียนบ้านโคนวิทยา 192
76  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 091
77  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 090
78  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 076
79  โรงเรียนบ้านใหม่โชคชัย 177
80  โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่ 168 175
81  โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 142
82  โรงเรียนปล้องวิทยาคม 182
83  โรงเรียนปอวิทยา 180
84  โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 232
85  โรงเรียนปัว 160
86  โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม 055
87  โรงเรียนผดุงปัญญา 070
88  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ๒ 077
89  โรงเรียนพญาเม็งราย pyr
90  โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 117
91  โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษา mfu
92  โรงเรียนพานพิทยาคม 051
93  โรงเรียนพานพิเศษพิทยา 057
94  โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดเแพร่ 155
95  โรงเรียนฟากท่าวิทยา 193
96  โรงเรียนภูเรือวิทยา 158
97  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 144
98  โรงเรียนมัธยมป่ากลาง 161
99  โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 114
100  โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม 185
101  โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา 100
102  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 074
103  โรงเรียนรัษฎา 240
104  โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 226
105  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 152
106  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 121
107  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ 082
108  โรงเรียนร่องก๊อ-ม่วงคำ 217
109  โรงเรียนร่องเบ้อวิทยา 046
110  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 166
111  โรงเรียนลองวิทยา 127
112  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 141
113  โรงเรียนวังวิเศษ 235
114  โรงเรียนวัดชันสูตร 211
115  โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม 213
116  โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม 170
117  โรงเรียนวาวีวิทยาคม 061
118  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 238
119  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 229
120  โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 230
121  โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 107
122  โรงเรียนศรีนครน่าน 105
123  โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 096
124  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 154
125  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน sms
126  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 132
127  โรงเรียนสตรีศรีน่าน 097
128  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 146
129  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 147
130  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 002
131  โรงเรียนสองพิทยาคม 151
132  โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม 065
133  โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 106
134  โรงเรียนสันทราย (พรหมณีวิทยา) 043
135  โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว 045
136  โรงเรียนสา 099
137  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 205
138  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม2 201
139  โรงเรียนสามัคคีศึกษา 227
140  โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร 110
141  โรงเรียนสิงห์บุรี 209
142  โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 236
143  โรงเรียนสุธีวิทยา 145
144  โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม 111
145  โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 130
146  โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 231
147  โรงเรียนห้วยก้างราษฎร์วิทยา 171
148  โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 186
149  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 228
150  โรงเรียนห้วยยอด 139
151  โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม 207
152  โรงเรียนห้องสอนศึกษา 133
153  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ 196
154  โรงเรียนอนุบาลบ้านพระเนตร (แก้วสุวรรณประสิทธิ์) 168
155  โรงเรียนอนุบาลเชียงของ 071
156  โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 067
157  โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง 079
158  โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) 049
159  โรงเรียนอินทร์บุรี 241
160  โรงเรียนอิสลาอีลียะห์มูลนิธิ 234
161  โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 156
162  โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 199
163  โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕ 086
164  โรงเรียนเชียงกลาง"ประชาพัฒนา" 116
165  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 187
166  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 063
167  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้า อุตรดิตถ์ 150
168  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 163
169  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงราย 206
170  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 126
171  โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 200
172  โรงเรียนเทศบาล๑ ศรีเกิด 216
173  โรงเรียนเทิงวิทยาคม 181
174  โรงเรียนเมืองกระบี่ 195
175  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา 219
176  โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร 191
177  โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี 103
178  โรงเรียนเมืองเชลียง 149
179  โรงเรียนเมืองแงง 108
180  โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม mrw
181  โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม 202
182  โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม 059
183  โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม wcr
184  โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม 188
185  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 137
186  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 122
187  โรงเรียนแก่งคอย 140
188  โรงเรียนแม่จันวิทยาคม mwk
189  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 072
190  โรงเรียนแม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม 190
191  โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 135
192  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 060
193  โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 056
194  โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" 136
195  โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ mss
196  โรงเรียนแม่อ้อวิทยาคม 053
197  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม 058
198  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 129
199  โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 128
200  โรงเรียนในเตาพิทยาคม 223
201  โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี 115
202  โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม 183
203  โรงเรียมาลีนุสรณ์ 237