สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดตราด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายศุภกร  ถาวะโร
2. เด็กหญิงอารยา  งามบุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอุรชา  กองไธสง
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางพรรณทิพา  วิไลพรหม
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 81.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บำรุง
2. เด็กหญิงนภัสกร  สร้อยศรี
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  เข้งนุเคราะห์
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นางภิบาล  มุตะพัฒน์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงธวัลหทัย  แสงศรีจันทร์รัตน์
2. เด็กชายภูริณัฐ  กาบสลับ
3. เด็กหญิงสริตา  วิจิตธรรมภาณี
 
1. Mr.Alben   Salminao
2. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายดลวิชญ์  ทวาเรศ
2. เด็กชายปิยพัทธ์  ลิขิตสถาพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นางสาวสุพรรณี  ปราศราคิน
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 64.18 ทองแดง 9 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
2. เด็กชายพัสกร  มิดชิด
 
1. นายสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
2. นายเอกพงศ์  บัวพลู
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 60 ทองแดง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวนวพร  ใหญ่ยอด
2. นางสาววันศิณีย์  อิ่มอุไร
3. นางสาวอนันตญา  แสวงกาญจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  ก๋งอ่อน
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  ประเสริฐ
2. เด็กชายศิริโรจน์  วังรัตน์
3. นายศิวฤทธิ์  ตั้งใจ
 
1. นางสาวญาดา  โพธิ์สิงห์
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 68.83 ทองแดง 7 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายกฤษณพงศ์  พรหมมามั่น
2. นายธีรุตม์  ไตรรัตน์
3. นายภานุเดช  มนัสสนิท
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กชายธนภัทร  โตวินัต
2. นางสาวปริยากร  ยั่งยืน
 
1. นางสาวกุลฤดี  เวชปรีชา
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวพิมมาดา  บุญชู
2. นางสาวสุทธิดา  อยู่คง
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกานต์สินี  สังฆะมงคลกิจ
2. นางสาวตรีภาพร  นารถอุดม
 
1. นางสาวชวัลนุช  พรหมจอม
2. นายอรุณ  กุมภะ