สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 70.5 เงิน 6 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์สุริยะ  หนอนไม้
2. เด็กหญิงศิราวดี  จองศีกดิ์
3. เด็กหญิงอินทิวรา  แก้วเข้ม
 
1. นางปรียาวดี  ศิริพงศ์
2. นางวาสนา  รัตนบุรี
 
2 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 87.67 ทอง 11 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทมณี
2. นางสาวถิรดา  กาญจนโสภาค
3. นายวุธพร  ศรีแสง
 
1. นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์
2. นางสาวพรรณบุปผา  จินาวงศ์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 65.3 ทองแดง 5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โรจน์ศิริมนตรี
2. เด็กหญิงมนพร  สมแสง
3. เด็กชายสุวิจักรณ์  ขวัญรักศรี
 
1. นายมานิตย์  ศรีสว่าง
2. นางวาสนา  รัตนบุรี
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 80.3 ทอง 8 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวทิพย์สุวรรณ  จิตตารมย์
2. นางสาวประภัสสรณ์  ศรีพุฒ
3. นางสาวอวิกา  ชาญพล
 
1. นายมานิตย์  ศรีสว่าง
2. นางวาสนา  รัตนบุรี
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวจุฑารัตน์  สุกรอดรู้
2. นางสาววรางคณา  บุญนำ
3. นายสรายุทธ  ภารา
 
1. นางบุญเรือง  มัชฌิมวงศ์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายฐิรวุฒน์  คุ่ยยกสุ่ย
2. นายธีระศักดิ์  ทั่วจบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ  ศรีพิลาภ
2. นางโสภิศ  ธราพร
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นายชูศักดิ์  ขวัญรักศรี
2. นางสาวธิดารัตน์  มัชฌิมวงศ์
3. นายวงศธร  หนูคล้าย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมลวรรณ  ศรีพิลาภ
2. นางโสภิศ  ธราพร