สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 73.5 เงิน 12 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นายณัฐพันธุ์  ปิ่นจรัญ
2. นายบารมี  สมศรี
3. นายพัชรพล  ศรีบุญโรจน์
 
1. นางอมร  ชมศรีวรรณ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวัลย์  โพธิ์เปี้ยศรี
2. นางสาวอรนลิน  บัวบาน
3. นายเจตนิพัทธ  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวกนกวรรณ  คันสินธ์
2. นายณัฐวุฒิ   ภูมิชัยโชติ
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 74 เงิน 8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 1. นางสาวพนิตพร  คำผา
2. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณไตร
 
1. นายณัฐวุฒิ   ภูมิชัยโชติ
2. นางสาวปทุมวดี  พานทอง