สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดลำปาง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 87 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายชัยวัฒน์  ฉิมทอง
2. นายนิตินัย  ยะสุนทร
3. นายสรธร  แก้วโชติช่วงกูล
 
1. นายสุวิทย์  โพธิศาสตร์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 79.4 เงิน 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1. นายประชานาถ  หมายชอบ
2. นายอดิศร  บุณยวิศิษฐ์
3. นายอนนทพร  ต๊ะคำ
 
1. นางผ่องศรี  ปัทมเทศ