สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา
2. เด็กหญิงศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
 
1. นางมนัสนันท์  เนตรสว่างวิชา
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
2 ผลงานครู การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง   1. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข 1. นายธีรพงษ์  ดำดี
2. นางสาวพนาไพร  กาฬภักดี
3. นางสาวอรปรียา  แก้ววันทอง
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร