สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายจิระพงษ์   จันทเลขา
2. นายชนกานต์   ทั้วสุภาพ
3. นายภวัต   นาคเจือทอง
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชัชณล   ภูพาดสี
2. นายพงศภัค   รติปัญญาพรกุล
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรานุวัฒน์   โพธิผล
2. เด็กชายณรงค์   เฮี้ยวสำราญ
3. เด็กชายพงศ์ธนา   จิตติยากูล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายนนทภัสร์   ทองคำ
2. นายภาษินันท์   วิทยวินิต
3. นายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ   รัตนาคะ
2. นางสาวรินรดา   สระทองอ่อน
3. นางสาวเบญญาภา   สอนเนียม
 
1. นางสาววารินทร์   ศรีตะลาลัย
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 94.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แน่นอุดร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์   ผันแปร
 
1. นายสมหมาย   ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
2. นายวรินกร  เข็มรัตน์
3. นายวรินทร  เคอ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินตนาพร  สะอาด
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 91.58 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายตุลยวัต   ภิบาลพักตร์
2. เด็กชายวัชรากร   แซ่เอี๊ยว
 
1. นายสมหมาย   ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตเมธ   แก้วคงธรรพ์
2. นายก่อเกียรติ   คงทวี
3. นางสาวปาณิศา   งามระเบียบ
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นางสาวสวิชญา   โปธนารัตน์
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวณัฐฏี   วุฒิเกต
2. นางสาวภัทรลักษณ์   เขมวงค์
3. นายอิทธิกร   มุธุธรรมลักษณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์   ปราณี
2. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชอบชน
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชวภณ   วชิรานิรมิต
2. นายดินธนารัฐ   จันทร์แสงศรี
3. นายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นางดาริกา  เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   จันทรธาดา
2. เด็กชายชวกร   กิจพิบูลย์
3. เด็กหญิงภัณฑิลา   ประสิทธิ์นราพันธุ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
14 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 88 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายพีระพัฒน์   พันธุยา
2. นายยิ่งวิทย์   แสงทรัพย์
3. นายสุภากร  อนุกูล
 
1. นายธีระพงษ์   สืบโสดา
 
15 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคุณานนต์   กัดมั่น
2. เด็กชายจิรเมฆ   อนันตสุข
3. เด็กหญิงณัฐวิมล   ประวัติกูล
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นางสาวพรทิพย์  อนุลาวัลย์
 
16 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายภวิศ   มนต์ชัยสิงห์
2. เด็กชายสุชญา   สยามไชย
3. เด็กชายสุธี   สิทธิมาลัยรัตน์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางวราภรณ์  ปฏิโค
 
17 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธนชัย   โชติกูล
2. นายภคพล   กิ่งเเสง
 
1. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
18 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 81.67 ทอง 7 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. นายธนวัต  แสวงสุข
2. นายพัชรพล  สมาคุณ
 
1. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
2. นายเจริญทัศน์  เจริญผล
 
19 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3 80.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกริชภู   สุทธิสรณ์
2. เด็กชายบุรินทร์  สร้างการนอก
3. เด็กชายปภพ   สุวรรณพรม
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายวรัท  สะอาด
 
20 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. เด็กชายธนภูมิ  อินต๊ะบุรี
2. เด็กชายธีรเมธ   สนธิ
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นางสาวอุษารัตน์  พุ่มไม้
 
21 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 80 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณทรรศน์   โปษยาอนุวัตร์
2. นางสาวรวิวรรณ   หนองบัว
 
1. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง