สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 62 ทองแดง 17 โรงเรียนบางละมุง 1. นายณัฐพิสิษฐ  สุขสงวน
2. นายธนากร   ภูกองเมฆ
 
1. นางสาวจุลจิฬา   จันทพงษ์
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายภัคพล   บุณยสิทธิ์พิชัย
2. เด็กหญิงศิตาพร  พงศ์พินธวิศ
 
1. นางสาวจิราพร  เที่ยงจิตร์
2. นางสาวสว่าง  อินทร์สำราญ