สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวปณิตา  ฉวิกขุนรัมย์
2. นางสาวปานวาด  รัตนพันโทวงษ์
3. นางสาวสิณียาภรณ์  ศุภางคะนันทน์
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายฉัตรมงคล  อดทน
2. นางสาวปภัสรณ์  ฝ่ายบุตร
 
1. นางสาวนริศรา  ราญรอน
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 64 ทองแดง 23 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกัณฑิรา  วาหกกุล
2. นางสาวนัทธภัทร  ตรีพรหมเนตร
 
1. นายนิติธร  ฐิตวัฒนพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 63.33 ทองแดง 24 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ 1. นายชนาทิด  โพธิแจ่ม
2. นายสหชัย  สำเภาเงิน
 
1. นายจำนงค์  ทองลอย
2. นายรัชวุฒิ  แจ้งมาก
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายญาณภาพ  ทอนฮามแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  บุตรโต
 
1. นายทศพร  สร้างนานอก
2. นางสาวปรัชญอรรถ์  รอดรักษา
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 63 ทองแดง 16 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปภาดา  นาคเขียว
2. นางสาวอักษราภัค  พรมแดง
 
1. นางสาวณัฐฐกุลนลิน  กิจปัญญาคุณณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกตุมณี  ประกอบบุญ
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายอดิเทพ  กุระพอง
2. นายอนุวัฒน์  จันทน
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
2. นางสาววิไลลักษณ์  คำโพธิ์
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกฤษฎากร  ชาบุญมา
2. นายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
3. นายอัมรินทร์  เนตรดี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์