สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดระยอง

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

2

0

0

3

2

4

0

9

รายละเอียดผลการแข่งขัน