สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเลย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 นวัตกรรมของนักเรียน การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจีรัฐชัย  จีระฐานนุพงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  พุทธสอน
3. นางสาววรกานต์  ค่อมบุสดี
 
1. นางสาวณญาดา  คุณประสิทธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.4-6 67.5 ทองแดง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เหล่าก้อนคำ
2. นางสาวอารยา  เพิ่มพูน
 
1. นายสุระศักดิ์  บุญธิมา
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 68.05 ทองแดง 7 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายพีรัชชัย  รักตะรัตนา
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มูลทอง
 
1. นายชาญชัย  บุษบา
2. นายธงศักดิ์  มาศรี
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 62.71 ทองแดง 11 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขวัญจ่า
2. เด็กชายสาคร  ทองศรี
 
1. นายชาญชัย  บุษบา
2. ว่าที่ร้อยตรีอดิศร  พูนสวัสดิ์
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายจารุพันธ์  พิมพ์ใจ
2. นายภูวดล  อะสุรพงษ์
3. นายศักดิ์สิทธิ์  โกฏิธรรม
 
1. นางสาวเครือฟ้า  จันดาวงษ์
 
6 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวณัฐวีกานต์  ศรีบุญเรือง
2. นายปิยะพงษ์  งามญาติ
3. นางสาวสุดารัตน์  วังสะอาด
 
1. นางสาวพรทิพย์  พรหมมาศ
2. นางสาวพัชรี  ดวงศรี
3. นางสาวรัชนีกรณ์  ธนันท์ไชยสิน
 
7 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธนกร  วลีเจริญพงษ์
2. นางสาวนงนภัส  นนทะโคตร
3. นางสาวภัทรธิราภรณ์   เสนานุช
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
8 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6 74.4 เงิน 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นายจักรกริช  กุลทอง
2. นายรัชชานน  ต่ออำนาจ
3. นายเเทนคุณ  ทรัพย์สิริโสภา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญ์พศิน  อินทรศักดิ์
 
9 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นายธนากร  นนลือชา
2. นายสุรพศ  ศรีรักษา
3. นายเยี่ยมยุทธิ์  ชมสา
 
1. นางสาวณัฐติยา  ศรีรักษา
2. นายณัฐวุฒิ  ขวาลำธาร
 
10 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดภาพยนต์สั้น บูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวรุจิรา  เววิชัยโก
2. นางสาววโรทัย   เขื่อนพงษ์
3. นางสาวสุขิตา  ภูชะธง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญ์พศิน  อินทรศักดิ์
 
11 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วเหล่ายูง
2. เด็กหญิงธันยชนก  โคตรมงคล
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยชะนะ
 
1. นายกันตภณ  แสงมุกดา
2. นางนุจรี  ช้างอินทร์
 
12 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 76.67 เงิน 14 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นายธีรภัทร  พรมนำ
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรสี
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
13 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 74 เงิน 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวปวีณา  วงหนองแล้ง
2. นางสาววาริสา  จันทคาส
3. นายศุภลักษณ์  โสดามา
 
1. นายกันตภณ  แสงมุกดา
2. นางนุจรี  ช้างอินทร์
 
14 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 80 ทอง 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ธร  คำมา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ภูแถวเว่อร์
 
1. นายธงศักดิ์  มาศรี
2. นายบุญเที่ยง  คนกล้า
 
15 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 1. นางสาวพละพร  แสงรัตน์
2. นางสาวสุธีมนต์  วงษ์จันทร์
 
1. นายธงชัย  รักษามั่น
2. นางนิศรา  รักษามั่น
 
16 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 81 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย 1. นางสาวญาณศรณ์  มุทขอนเเก่น
2. นางสาวเกศสุดา  นาเหล็ก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพิชญ์พศิน  อินทรศักดิ์
 
17 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 1. นางสาวสุดาพร  พันเงิน
2. นายสุทธิพงษ์  แสนสมบัติ
 
1. นายบุญเที่ยง  คนกล้า
2. นางสาวสุธาสินี  ไชยแสน