หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ จังหวัด โรงเรียน
1 กระบี่ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง
2 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดนวลนรดิศ
3 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
4 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง
5 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
6 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี
7 กาญจนบุรี โรงเรียนเทพมงคลรังษี
8 ขอนแก่น โรงเรียนน้ำพองศึกษา
9 ขอนแก่น โรงเรียนหนองเรือวิทยา
10 ขอนแก่น โรงเรียนชุมชนชนบท
11 ขอนแก่น โรงเรียนบ้านไผ่
12 จันทบุรี โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล'
13 จันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
14 ชลบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
15 ชลบุรี โรงเรียนบางละมุง
16 ชลบุรี โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
17 ชลบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
18 ชลบุรี โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์
19 ชลบุรี โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
20 ชลบุรี โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
21 ชลบุรี โรงเรียนสิงห์สมุทร
22 ชลบุรี โรงเรียนชลราษฏรอำรุง
23 ชัยภูมิ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
24 ชัยภูมิ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
25 ชัยภูมิ โรงเรียนภูเขียว
26 ชุมพร โรงเรียนสวนศรีวิทยา
27 ชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
28 ชุมพร โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
29 ชุมพร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
30 เชียงราย โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
31 เชียงราย โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
32 เชียงราย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
33 เชียงราย โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม
34 เชียงราย โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
35 เชียงราย โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
36 เชียงใหม่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
37 เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
38 เชียงใหม่ โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
39 เชียงใหม่ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
40 เชียงใหม่ โรงเรียนจอมทอง
41 เชียงใหม่ โรงเรียนจอมทอง
42 เชียงใหม่ โรงเรียนสารภีพิทยาคม
43 ตรัง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
44 ตรัง โรงเรียนสภาราชินี
45 ตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
46 ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
47 ตาก โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร
48 ตาก โรงเรียนผดุงปัญญา
49 นครนายก โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”
50 นครราชสีมา โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
51 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเชียรใหญ่
52 นครศรีธรรมราช โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
53 นครศรีธรรมราช โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
54 นครศรีธรรมราช โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
55 นครสวรรค์ โรงเรียนหนองบัว
56 นครสวรรค์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม
57 นครสวรรค์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
58 น่าน โรงเรียนสา
59 บุรีรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
60 ปทุมธานี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
61 ปราจีนบุรี โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
62 พะเยา โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
63 พะเยา โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
64 พะเยา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
65 พะเยา โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
66 พะเยา โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
67 พะเยา โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
68 พะเยา โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
69 พัทลุง โรงเรียนควนขนุน
70 พิษณุโลก โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม
71 พิษณุโลก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
72 พิษณุโลก โรงเรียนนาแห้ววิทยา
73 เพชรบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
74 เพชรบูรณ์ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์
75 แพร่ โรงเรียนพิริยาลัย
76 แพร่ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
77 แพร่ โรงเรียนสองพิทยาคม
78 แพร่ โรงเรียนนารีรัตน์
79 ภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง
80 มุกดาหาร โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร
81 มุกดาหาร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
82 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา"
83 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
84 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนขุนยวมวิทยา
85 แม่ฮ่องสอน โรงเรียนห้องสอนศึกษา
86 ยโสธร โรงเรียนทรายมูลวิทยา
87 ร้อยเอ็ด โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม
88 ระยอง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
89 ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
90 ระยอง โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
91 ระยอง โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
92 ระยอง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
93 ระยอง โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
94 ระยอง โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย
95 ระยอง โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง
96 ระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
97 ลพบุรี โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
98 ลำปาง โรงเรียนเมืองมายวิทยา
99 ลำปาง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
100 ลำปาง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
101 เลย โรงเรียนหนองหินวิทยาคม
102 เลย โรงเรียนเชียงคาน
103 เลย โรงเรียนท่าลี่วิทยา
104 เลย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
105 เลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา
106 เลย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
107 เลย โรงเรียนภูเรือวิทยา
108 เลย โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
109 เลย โรงเรียนนาอ้อวิทยา
110 เลย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
111 เลย โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม
112 ศรีสะเกษ โรงเรียนกันทรารมณ์
113 สกลนคร โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
114 สกลนคร โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
115 สกลนคร โรงเรียนร่มเกล้า
116 สงขลา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
117 สตูล โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
118 สตูล โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
119 สระแก้ว โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม
120 สระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
121 สระบุรี โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
122 สิงห์บุรี โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
123 สิงห์บุรี โรงเรียนสิงห์บุรี
124 สุโขทัย โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
125 สุโขทัย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
126 สุพรรณบุรี โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
127 สุพรรณบุรี โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข
128 สุพรรณบุรี โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
129 สุพรรณบุรี โรงเรียนอู่ทอง
130 สุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
131 สุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง
132 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
133 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
134 สุราษฎร์ธานี โรงเรียนเวียงสระ
135 หนองบัวลำภู โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
136 อุดรธานี โรงเรียนหนองหานวิทยา
137 อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำริดวิทยา
138 อุตรดิตถ์ โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
139 อุตรดิตถ์ โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
140 อุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
141 อุตรดิตถ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
142 อุบลราชธานี โรงเรียนวารินชำราบ
143 อุบลราชธานี โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
144 บึงกาฬ โรงเรียนบุ่งคล้านคร
145 บึงกาฬ โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
146 บึงกาฬ โรงเรียนบึงกาฬ
147 บึงกาฬ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและโรงเรียนเครือข่าย

Copyright © 2012-2014 All right reserved.