หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ประธานศูนย์อำนวยการแข่งขัน  
2 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง ครูโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ปี 2566  
3 นายขจรยศ เถาว์ทวี ครูโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันมหกรรมวิชาการ 46ICT ปี 2566  
4 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
5 นางณัฐนภา ต้นงาม ครูโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
6 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
7 นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
8 นางสาวพิชยา สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
9 นายศิกษก พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
10 นายสำรอง สิงทองทัศน์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
11 นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวล โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
12 นายอานุสิน สีชนะ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
13 นางปาณิสรา รัฐสถาวร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
14 นางสาวยุพิน คำบุญมา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
15 นางทองจันทร์ มิระสิงห์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
16 นางสาววิชญาพร ภาเรือง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
17 นางรัตนาภรณ์ จันดาพืช โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
18 นางสาวสุพัตรา อ่างมณี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
19 นายสถาพร โลมารักษ์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
20 นางเบญจรา ศุภโกศล โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
21 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
22 นายประสิทธิ์ สายสุวรรณ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
23 นางชลิตา ละเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
24 นางวิภาวดี อนันทวรรณ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
25 นายสุระชัย ชอบเสียง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
26 นางสาววราภรณ์ บุษดี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
27 นางจีรวรรณ คำประเสริฐ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
28 นายจักฤษณ์ สุรำไพ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
29 นางสาววรรณภา สายมาตย์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
30 นายปลวัชร หวังยศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
31 นางสาวรัตติยาภรณ์ ศรีสง่า โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
32 นายขจรยศ เถาว์ทวี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
33 นายธวัชชัย ริ้วทอง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
34 นายเจตณรงค์ ทาคำวงค์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
35 ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
36 นายสนอง ถมหิรัญ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
37 นายอลงกรณ์ ศรศิลป์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
38 นางสาวณัฎฐิมา พูลเสมา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
39 นายสมบูรณ์ สาธร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
40 นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
41 นางลัดดาวัลย์ คงพลปาน โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
42 นางรุ่งเดือนเพ็ญ ศรีประนม โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
43 นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
44 นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
45 นางสาวณรัชช์อร คงลิ้ม โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
46 นางอัญชลี เกียรติวงศ์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
47 นางตุ้มแก้ว ทองแสง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
48 นางสาวมณีแสง ทองสิม โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
49 นางทรัพย์สิน ศรีเชื้อ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
50 นางสายสุดา กุลเกลี้ยง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
51 นางเพ็ญจันทร์ กงเพชร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
52 นางสาวศิวนันท์ บุญศรี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
53 นางสาวพรชิตา แซ่เฮง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
54 นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
55 นางสาวพชิราภร ภาคกายี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
56 นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมือง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
57 นายพันธมิตร พงษ์สนิท โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
58 นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
59 นายมติชน บุญเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
60 นางสาวชฎาภรณ์ ไพรกะเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
61 นางสาคร จันดาบุตร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
62 นางณัฐนภา ต้นงาม โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
63 นางสินีนาฏ วงศ์คำ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
64 นางมัลลิกา นามปัญญา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
65 นางสาวเกศสุดา พรหมสิงห์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
66 นางสาวทัศนี ดีโพธิ์กลาง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
67 นางสาวสุชิตา กาญจนา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
68 นางสำรวย ไชยมาตย์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
69 นางมนัญชยา หาระชัย โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
70 นางจงกลนี อาษาสิงห์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
71 นายณัฐภัทร เกศรินหอมหวล โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
72 จ่าสิบเอกหญิงอรุณี พ่วงนาง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
73 นางสาวสุรัชนี สมสุขหวัง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
74 นางสาววันวิสา ปัญญาสิงห์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
75 นางสาวรสรินทร์ ไชยสา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
76 นายคนอง ก้อนคำบา ช่างครุภัณฑ์ ชั้น 4 โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
77 นางเกษฎา แก้ววงค์ นักการ ภารโรง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
78 นางไพริน ทองเหลือง นักการ ภารโรง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
79 นายวิทวัส ทวีสาร นักการ ภารโรง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ  
80 นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
81 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
82 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
83 นายบุญถึง ต้นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
84 นายศิริชัย หอมดวงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง นำเสนอผลงานวิชาการ นวัตกรรมการบริหาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
85 นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
86 นายไพฑูรย์ จารุสาร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
87 นางสาวกนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
88 นายเสรี ตุ้มอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
89 ผู้ช่วยศาตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
90 นายเอกลักษณ์ พลศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
91 นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
92 นางทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
93 นายสุพงษ์ โอวาท รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
94 นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
95 ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
96 รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
97 ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
98 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ คำคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
99 ผู้ช่วยศาตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
100 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ประธานที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
101 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
102 นายแสวง จันทร์ถนอม ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
103 นายประชอบ หลีนุกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
104 นายวิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
105 นายอภิชาต พุทธเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
106 นายเกตุ เปี้ยอุด ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
107 นายวิเชียร ชูเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
108 นายอดิศร พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
109 นายรังสรรค์ ศึกรักษา ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
110 นายอุทร นัดดากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
111 นายศรีวรรณ ปินใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
112 นายวิเชียร ทาทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
113 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ประธานกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
114 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะที่ปรึกษา การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
115 นายเอกลักษณ์ พละศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
116 ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
117 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง ประธาน กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT และเครือข่าย คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
118 นายองอาจ จูมสีมา ผู้อำนวยการโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
119 นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
120 นายดุริยะ จันทร์ประจำ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
121 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
122 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
123 นายประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
124 นางกมลพรรณ วีระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
125 นายภูวดล ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
126 นายไกร เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
127 นางเยาวลักษณ์ พวงมะเทศโสภณ ผู้อำนวยการโรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
128 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
129 นายวสันต์ นวลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
130 นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
131 นายบุญธรรม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่องในวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
132 นายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
133 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
134 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
135 ว่าที่ร้อยตรีสมควร กงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
136 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
137 นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
138 นายชัชวาล ใจเดี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
139 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
140 นายอุทัย จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
141 นายบุญถึง ต้นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
142 นางอนงค์นุช วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคึมใหญ่วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
143 นายถนอม หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
144 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
145 นายพันธ์ศรี พลศรี ผู้อำนวยการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
146 นายทรงยุทธ ด้ามทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
147 นายศิกษก พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
148 นางสาวพิชยา สวัสดิ์ผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
149 นางสาววิชชุดา วรัยศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
150 นายสำรอง สิงทองทัศน์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
151 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
152 นางณัฐนภา ต้นงาม โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
153 นางสาคร จันดาบุตร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
154 นางลัดดาวัลย์ คงพลปาน โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
155 นายอานุสิน สีชนะ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
156 นางประดุจเพชร เกศรินหอมหวน โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
157 นายปลวัชร หวังยศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
158 นายขจรยศ เถาว์ทวี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการอำนวยการ การจัดงานมหกรรมวิชาการ กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict และเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2566  
159 นายสมบูรณ์ สาธร ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
160 นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
161 น.ส.ศันทณีย์ แสงหล้า ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
162 นายปลวัชร หวังยศ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
163 นางสาววรรณภา สายมาตย์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
164 นางวิภาวดี อนันทวรรณ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
165 นางสาวรัตติยาภรณ์ ศรีสง่า ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
166 นางสาววราภรณ์ บุษดี ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
167 นางสาวชลิตา ละเลิศ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
168 นายจักษณ์ สุรำไพ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
169 นายสำรอง สิงทองทัศน์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
170 นายมติชน บุญเพศ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
171 นายธวัชชัย ริ้วทอง ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
172 นางสาวศิวนันท์ บุญศรี ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
173 นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
174 นางสาวสุชิตา กาญจนา ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
175 นายพันธมิตร พงษ์สนิท ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
176 นายสุระชัย ชอบเสียง ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
177 นางจีรวรรณ คำประเสริฐ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
178 นางสาววันวิสา ปัญญาสิงห์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
179 นายณัฐภัทร เกศรินหอมหวล ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
180 นายขจรยศ เถาว์ทวี ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
181 นางสาวพชิราภร ภาคกายี ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
182 นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
183 นายองกรณ์ ศรศิลป์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
184 นางสาวณัฐฐา ภาผล ครูโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
185 นายสุพันธ์ ผิวเหลือง ครูโรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
186 นายเจตณรงค์ ทาคำวงค์ ครูโรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
187 นายกฤษฎา สีจันดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนวารินชำราบ เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจกรรม  
188 ผู้ช่วยศาตราจารย์ณัฏฐ์ ดิษเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
189 นางอัจฉรียา ชุมนุม รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษาการแข่งขันสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
190 นายสมบูรณ์ สาธร โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
191 นายสิทธิผล โพธารินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
192 นายคณิตฐพงศ์ โมขศักดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
193 นายสุรพล กิ่มเกลี้ยง ครูโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการแข่งขัน  
194 นายศิกษก พันธ์ใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการแข่งขัน  
195 นางณัฐนภา ต้นงาม ครูโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการแข่งขัน  
196 นางสาคร จันดาบุตร ครูโรงเรียนวารินชำราบ ผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการแข่งขัน  
197 นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
198 นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
199 นายไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
200 นายจตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเมยวดีพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
201 นางสาวอุทัยวรรณ บัวใหญ่ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการ ประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
202 นายจตุรวิชญ์ โพสาราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการ ประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
203 นางสาวญานันทินี สมพบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการ ประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ต้น  
204 นายภูวดล ไชยชนะ โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
205 นางทศพร ทักษิมา รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
206 นางสาวกรรณิการ์ สุพิชญ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
207 นายวิเชียร แสงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
208 นางสาวศันทณีย์ แสงหล้า โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
209 นายนวพล มูลดับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
210 นายรุ่งเพชร ส่งเสริม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ม.ปลาย  
211 นายสิวะกรณ์ กฤษณะสุวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
212 นายประดิษฐ์ พันยา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
213 นายอุทัย จันทะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
214 นางวริชิญา อามาตย์มนตรี โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการ การนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
215 นางขวัญแก้ว ครองยุทธ โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินการ การนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
216 นายปลวัชร หวังยศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการ การนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม.1 - 3  
217 นายสิวะกรณ์ กฤษณะสุวรรณ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม. 4 - 6  
218 นายรัศมี ถิ่นขาม ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม. 4 - 6  
219 นายไกร เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม. 4 - 6  
220 นางสาววรรณภา สายมาตย์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม. 4 - 6  
221 นางสาวณัฐฐา ภาผล โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ชั้น ม. 4 - 6  
222 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุขอนันต์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม. 1 - 3  
223 นางสาวสุภรัตน์ สาศรีเมือง อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม. 1 - 3  
224 นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม. 1 - 3  
225 นางวิภาวดี อนันทวรรณ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม. 1 - 3  
226 นางสาวอวิภาวดี อัจฉฤกษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม. 1 - 3  
227 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์ นครราช อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 3  
228 นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 - 3  
229 นางสาวรัตติยาภรณ์ ศรีสง่า โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 - 3  
230 นางสาวกนกพร เอกศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม. 1 - 3  
231 นางบงกช จันทมาส อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม.4 - 6  
232 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย กันยาวุธ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม.4 - 6  
233 นางสาวดวงมณี วชรกุลธร อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม.4 - 6  
234 นางสาววราภรณ์ บุษดี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาไทย ชั้น ม.4 - 6  
235 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรส รักธรรม อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษชั้น ม.4 - 6  
236 นายประชา คำภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษชั้น ม.4 - 6  
237 นางสาวดวงมณี วชรกุลธร อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 - 6  
238 นางชลิตา ละเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล นำเสนอภาษาอังกฤษ ชั้น ม.4 - 6  
239 นายนิรันดร์ สุวรรณะ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
240 นายภูวดล ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
241 นายจักฤษณ์ สุรำไพ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
242 นายมติชน บุญเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
243 นายธวัชชัย ริ้วทอง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
244 นายผสม สุคนนท์ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ชั้น ม.1 - 3  
245 นายประหยัด สมานมิตร อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
246 นายกิตติณรงค์ มาสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
247 ว่าที่ร้อยเอกสมชาย สุดชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
248 นายผสม สุคนนท์ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
249 นายสำรอง สิงทองทัศน์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
250 นายธวัชชัย ริ้วทอง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ชั้น ม.1 - 3  
251 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฏิญญา สมานุหัตถ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม.4 - 6  
252 นายสุรศักดิ์ สถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม.4 - 6  
253 นายวสันต์ นวลอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวีระวงศ์ คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม.4 - 6  
254 นายผสม สุคนนท์ ช่างเทคนิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม. 4 - 6  
255 นายมติชน บุญเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม. 4 - 6  
256 นายจักฤษณ์ สุรำไพ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม. 4 - 6  
257 นายธวัชชัย ริ้วทอง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนบังคับด้วยวิทยุ DLG(Discus Launch Glider DLG) ชั้น ม. 4 - 6  
258 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคยัง อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
259 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
260 นายเฉลิมชัย ไชยกาล อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
261 นายมติชน บุญเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
262 นายจักฤษณ์ สุรำไพ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
263 นายธวัชชัย ริ้วทอง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ชั้น ม.1 - 6  
264 ว่าที่ร้อยตรีบรรจง ดอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิจิตราพิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
265 นายถนอม หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
266 นางสาวโสภิดา พิมประภา นักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
267 นางสาวศิวนันท์ บุญศรี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
268 นางสาววันใหม่ วงศ์สิม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
269 นางสาววริศราพัฒน์ คู่แก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ชั้น ม.1 - 6  
270 นายสุรชัย โสภาพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
271 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
272 นายณัฐวุฒิ นาชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
273 นายสุพันธ์ ผิวเหลือง โรงเรียนหนองบัวคุรุรัฐประชาสรรพ์ คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
274 นางสาวสุชิตา กาญจนา โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
275 นางสาวชฎาภรณ์ ไพรกะเพศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ชั้น ม.1 - 6  
276 นายบุญถึง ต้นงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขอนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
277 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกอบสมุทร ศรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
278 นายไกร เฉลิมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
279 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
280 นางสาวสุภัณฑารัตน์ มัจฉามารถ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
281 นางสาวเยาวรัตน์ คำวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาอังกฤษ ชั้น ม.1 - 6  
282 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
283 นายวิศวะ โทบุดดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
284 นายพันธมิตร พงษ์สนิท โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
285 นายพิทยา จันดาบุตร โรงเรียนบ้านแซรสะโบว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6  
286 นายไพชยนต์ คงไชย อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3  
287 นางจิรกานต์ สุภสร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3  
288 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3  
289 นายสุระชัย ชอบเสียง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3  
290 นายอรุณชัย บัวใหญ่ โรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1 - 3  
291 นายประภาส สีหา ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6  
292 นายสัมพันธ์ ไทยสรวง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการที่ปรึกษาการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6  
293 นางจีรวรรณ คำประเสริฐ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6  
294 นายณัฐธร กันทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4 - 6  
295 นางกมลพรรณ วีระชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ชั้น ม.4 - 6  
296 นายสมปอง พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ชั้น ม.4 - 6  
297 นายเอกสิทธิ์ ส่องแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ชั้น ม.4 - 6  
298 นางสาววันวิสา ปัญญาสิงห์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ชั้น ม. 4 - 6  
299 นายปิยะวัฒน์ โครตพรม อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม.1 - 3  
300 นางจิรกานต์ สุภสร ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม.1 - 3  
301 นายมนตรี คนเล ผู้อำนวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม.1 - 3  
302 นายกัณฑ์เอนก ดวงจันทร์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม.1 - 3  
303 นายกฤษฎา สีจันดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม.1 - 3  
304 นายกัณฑ์อเนก ดวงจันทร์ โรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม. 4 - 6  
305 นายกฤษฎา สีจันดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ชั้น ม. 4 - 6  
306 นายกฤตยา ไชยยศ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1 - 3  
307 นายสมเกียรติ สมคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1 - 3  
308 นายถนอม หลุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1 - 3  
309 นายวิทธวัธ พลอาวุธ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1 - 3  
310 นายขจรยศ เถาว์ทวี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.1 - 3  
311 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวัฒน์ วีระยุทธ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม. 4 - 6  
312 นางธัญญาภรณ์ จารุจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ๒ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม. 4 - 6  
313 นายขจรยศ เถาว์ทวี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.4 - 6  
314 นายนิรันดร์ นวลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยูงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ชั้น ม.4 - 6  
315 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม.1 - 3  
316 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม.1 - 3  
317 นายถนอม หลุมทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม.1 - 3  
318 นางสาวพชิราภร ภาคกายี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม.1 - 3  
319 นายพลภัทร ษรเสวี โรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม.1 - 3  
320 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพงศ์ ปฏิกานัง อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม. 4 - 6  
321 ว่าที่ร้อยตรีเรืองยศ ธนาธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม. 4 - 6  
322 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม. 4 - 6  
323 นางสาวพชิราภร ภาคกายี โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม. 4 - 6  
324 นายนิรันดร์ นวลอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยขะยูงวิทยา คณะกรรมการดำเนินการประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ชั้น ม. 4 - 6  
325 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ชั้น ม. 4 - 6  
326 ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย จันครา ผู้อำนวยการโรงเรียนปรางค์กู่ คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ชั้น ม. 4 - 6  
327 นายชัยยา บัวหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ชั้น ม. 4 - 6  
328 นายเจตณรงค์ ทาคำวงค์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ รายการหุ่นยนต์เรือสี่ฝีพาย ควบคุมไร้สาย ชั้น ม. 4 - 6  
329 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดินันท์ แก้วนิล อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 6  
330 นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 6  
331 นายสมบัติ เจือบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 6  
332 ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 3  
333 นางเจตนิพิฐ บุญเพศ โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 3  
334 นางสาวสมพร พินธุโท โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 3  
335 นายอลงกรณ์ ศรศิลป์ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันการ Cover เพลง ชั้น ม.1 - 3  
336 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันกีฬา E-SPORT (ROV) ชั้น ม.1 - 6  
337 นายอดุลย์ หลักชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี คณะกรรมการที่ปรึกษา การแข่งขันกีฬา E-SPORT (ROV) ชั้น ม.1 - 6  
338 นางสาวมินตรา จันทร์ศรีเมือง โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันกีฬา E-SPORT (ROV) ชั้น ม.1 - 6  
339 นายชนะนนท์ แก้วไทรเลิศ โรงเรียนวารินชำราบ คณะกรรมการดำเนินงานประกวดการแข่งขันกีฬา E-SPORT (ROV) ชั้น ม.1 - 6  

กลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ict โรงเรียนในฝันและเครือข่าย
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Copyright © 2012-2014 All right reserved.